Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

Pravěká naleziště

Nejstarší lokalitou z katastru Újezd nade Mží je sídliště středního paleolitu (starší doby kamenné). Jedná se o soubor několika desítek kusů kamenné valounové industrie (úštěpů a jader), které lze datovat jen rámcově do doby před 50 000 – 250 000 lety. (Břicháček, P.: Újezd nade Mží. In: Výzkumy v Čechách 1996 – 1997. Praha, s.233 – 234).

Další nálezy jsou podstatně mladší.

Při blíže nespecifikované stavbě se podařilo v roce 1938 najít provrtanou kamennou motyku z období neolitu (mladší doby kamenné, 5 000 – 4 000 před.n.l.). (Šaldová, V.: Pravěk Stříbrska . Stříbro 1967, s.25).

Terénním průzkumem v roce 1987 byla ve svahu ostrožny nad Mží a jejího bezejmenného levobřežního přítoku u Zámeckého mlýna nalezena vrstva s mazanicí a ojedinělým střepem. Zdá se, že v tomto případě se jedná o výšinné sídliště chamské kultury období eneolitu (pozdní doby kamenné, 3 500 – 3 000 před.n.l.) (Baštová, D. – Metlička, M.: Újezd nade Mží. In: Výzkumy v Čechách 1986 – 1987. Praha 1989, s. 207).

Další nálezy pocházejí z pozdní doby halštatské (6. – 5.stol.př.n.l.). Byla zjištěna kulturní vrstva s nálezy keramiky v melioračních rýhách na poli u dvora Dobronic (Baštová,D. – Metlička, M.: Újezd nade Mží. In: Výzkumy v Čechách 1986 – 1987, Praha 1989, s.207) a dále byly nalezeny žárové hroby severně od dvora Dobronice. Byly nalezeny dva hroby spálených jedinců pohřbených do jam s výbavou (keramika, železná opasková souprava s prolamovanou záponou, miniaturní železný sekáč). (Beneš, a.: Újezd nade Mží. In: Výzkumy v Čechách 1978 – 1979. Praha 1982, s.142; Beneš, a.: Der erste eiserne durchbrochene Gürtelhaken aus Westböhmen. In: Archäologische Arbeitsgeheinschaft Ostbayer /West-und Südböhmen. 3. Treffen. Resümees der Vorträge. Deggendorf – Kelheim 1994, s.124 – 129).

Zdroj: Petr Hereit ze Záapadočeského muzea v Plzni


Historie naší obce


První písemnNávesé zmínky pochází již z roku 1115 (falzo zakládací listiny kladrubského kláštera) a z roku 1242 (listina tepelského kláštera).

Újezd nade Mží, dříve Plevný Újezd, býval ve středověku centrem menšího vladyckého statku, později tady vyrostla tvrz, jejíž majitelé většinou z nepříliš významných rodů včetně měšťanských, se často střídali. Původně renesanční tvrz, z níž se dochovaly sklepy a část obvodových zdí, vystřídal po požáru koncem 18. stol. menší barokní zámek. Kolem roku 1817 byl zcela přestavěný klasicistně a doplněný o rozlehlý hospodářský dvůr. Roku 1890 dostává dnešní podobu.


ZámekPohled na zámek

Zámek , stojící vpravo od vjezdové brány, je patrový objekt na půdorysu písmene L s mansardovou střechou. Na protější straně dvora stojí rovněž klasicistní patrový panský dům. K zámku přiléhá zámecký park, který v současné době prochází celkovou revitalizací.

 

KaKapličkaplička

Velkou svažitou náves s kaplí P.Marie z počátku 19. stol. obklopují usedlosti vesměs z 2 poloviny 19. stol. (u některých se dochovaly špýchárky, zděné sýpky a klenuté vjezdy).

 

 


Pokud máte nějaké zajímavé materiály
(fotografie, mapy nebo jiné historické dokumenty),
vztahující se k historii naší obce
rádi je rovněž použijeme.

 

 

Fotogalerie